Ai cel puțin 18 ani împliniți?

Acest site trebuie savurat cu responsabilitate.

Ghinion!

Nu ai vârsta necesară pentru a continua pe acest site.

Politica de confidențialitate

Traditional Plus SRL

27 ianuarie 2023

 

Site-ul traditionalplus.eu este proprietatea Traditional Plus SRL. Prin folosirea acestui site, dumneavoastră, ca Utilizator, luați la cunoștință și sunteți de acord cu conținutul acestui document.

Traditional Plus SRL a înțeles amploarea și consecințele stabilite de Regulamentul UE 2016/679 (GDPR) precum și de legislația conexă în domeniu privind protecția datelor cu caracter personal și se angajează să protejeze drepturile și libertățile Dumneavoastră să le prelucreze în condiții de siguranță și în conformitate cu toate obligațiile legale.

Prin această Politică de confidențialitate, dorim să vă informăm în mod transparent despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs. cu caracter personal atunci când interacționați cu noi prin intermediul paginii noastre web.

Pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale, actualizările și modificările periodice ale acestei Politici de protecție a datelor cu caracter personal vor fi publicate pe această pagină.

1. Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

1.1. Date de contact. Colectăm datele Dvs. cu caracter personal prin intermediul formularului prin care ne contactați (nume, prenume, email, telefon) și indirect prin accesarea site-ului nostru (IP-ul folosit la momentul accesări). Vom folosi aceste date strict pentru a soluționa cererea Dvs.

2. Scopul prelucrării datelor

Utilizăm datele Dvs. cu caracter personal astfel:

2.1. Pentru a vă soluționa cererile
Colectăm datele Dvs. și pentru a vă soluționa cererile formulate în baza GDPR, precum și a vă răspunde solicitărilor adresate prin formularul de contact. În acest scop, vom utiliza datele de contact puse la dispoziție de Dvs., respectiv numele, adresa de e-mail și nr. de telefon.

Ne asigurăm de fiecare dată că aceste prelucrări se efectuează în acord cu drepturile și libertățile Dvs. și că deciziile luate în baza acestora nu vă afectează.

2.2. Pentru apărarea intereselor noastre legitime
În anumite situații, vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea desfășurată. Dintre acestea enumerăm:

 • Diverse măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor săi împotriva atacurilor cibernetice.
 • Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente.
 • Măsuri de gestionare a diverse altor riscuri.
 • În anumite cazuri, ne întemeiem prelucrarea pe dispoziții legale cum ar fi obligația de a asigura paza bunurilor și valorilor prevăzută de legislația aplicabilă în această privință, sau diverse obligații de raportare.

 

3. Temeiurile prelucrării datelor

Temeiurile juridice ale prelucrării au în vedere dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date și actele normative privind prelucrarea datelor cu caracter personal adoptate la nivelul României.

Prelucrarea datelor personale enumerate mai sus se întemeiază pe cel puţin una dintre următoarele baze juridice:

 • prelucrarea poate fi necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care ne revine (de ex. cele referitoare la gestionarea documentelor justificative din punct de vedere fiscal, raportări la autoritățile publice relevante, obligații de păstrare a probelor pe anumite perioade de timp etc.);
 • prelucrarea este necesară în scopul intereselor noastre legitime;
 • prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră.

 

4. Cât timp păstrăm datele Dvs. cu caracter personal

Păstrăm datele personale prelucrate de noi doar atât timp cât este necesar pentru scopul pentru care au fost colectate (inclusiv conform legii sau reglementărilor aplicabile), cum ar fi:

4.1. Toate datele transmise către noi atunci când faceți o solicitare vor fi utilizate strict pentru a vă oferi un răspuns și a vă soluționa cererea și vor fi păstrate pe o perioadă de 1 (un) an de la data primirii solicitării.

4.2. Prin excepție de la prevederile anterioare, putem păstra orice date atât cât este necesar, cu respectarea principiilor minimizării, proporționalității și necesității prelucrării datelor. Un exemplu în acest sens ar putea fi situațiile în care am avea un interes legitim să păstrăm anumite date cu caracter personal în legătură cu un potențial litigiu ce ar putea sa apară între părți (de exemplu, în contextul posibilei angajări a răspunderii juridice a noastre ori a persoanei vizate).

În orice situație, cu excepția cazurilor prevăzute de legislația aplicabilă, ștergem datele Dvs. la momentul la care ne solicitați acest lucru. Situațiile de excepție aplicabile vor fi comunicate solicitantului prin intermediul răspunsului înaintat acestuia de Traditional Plus SRL în legătură cu solicitarea de ștergere a datelor.

 

5. Cui transmitem datele Dvs. cu caracter personal

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale Dvs. către diverse categorii de furnizori sau alte societăți cu care putem dezvolta parteneriate necesare desfășurării activității noastre, cu condiția existenței unui motiv întemeiat.

Datele Dvs. personale oferite prin formularul de contact prin contactarea noastră directă (inclusiv adresă de email, telefon, mesaj) nu vor fi transmise niciunei părți terțe fără acordul Dvs. explicit sau a altui temei legitim.

Putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice, în cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim.

Ne asigurăm că accesul la datele Dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia. De aceea, toate datele sunt transmise cu măsuri de protecție adecvate, prin criptarea fișierelor transmise.

 

6. În ce țări transferăm datele Dvs. cu caracter personal

În prezent, stocăm și prelucrăm datele Dvs. cu caracter personal pe teritoriul României. Cu toate acestea, este posibil să transferăm anumite date ale Dvs. cu caracter personal unor entități localizate în Uniunea Europeană sau în afara Uniunii, inclusiv în țări cărora Comisia Europeană nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.

Luăm toate măsurile pentru a ne asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție cu scopul de a vă proteja drepturile și interesele, și permitem astfel de transferuri doar când este absolut necesar, cu aplicarea principiului minimizării. Transferurile de date vor fi întotdeauna protejate prin angajamente contractuale și, după caz, prin alte garanții de natură tehnică sau organizatorică. Pentru a afla mai multe informații despre țările în care transferăm datele Dvs., ne puteți contacta oricând.

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele Dvs. cu caracter personal, nu ne asumăm responsabilitatea pentru vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru. Vă reamintim că transmiterea informaţiilor prin Internet nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute și utilizate de către terţe părţi neautorizate independent de intervenția noastră.

 

7. Care sunt drepturile Dvs.

Regulamentul general privind protecția datelor prevede că beneficiați, în calitate de persoană vizată, de următoarele drepturi:

7.1. Acces
Ne puteți solicita să confirmăm dacă prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, precum și să vă punem la dispoziție o copie a acestora și să vă prezentăm datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele Dvs., în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare.

7.2. Rectificare
Ne puteți cere să rectificăm sau să completăm datele Dvs. cu caracter personal inexacte sau incomplete. Este posibil să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.

7.3. Ștergerea datelor
Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

 • nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate;
 • v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza exclusiv pe consimțământul Dvs.);
 • acestea au fost prelucrate ilegal;
 • dați curs unui drept legal de a vă opune;
 • ne revine o obligație legală în acest sens.

Nu suntem obligați să ne conformăm solicitării Dvs. de ștergere a datelor cu caracter personal în orice împrejurare. Cele mai probabile situații în care v-am putea refuza solicitarea sunt:

 • pentru respectarea unei obligații legale;
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

7.4. Restricționarea prelucrării datelor
Ne puteți cere restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal doar în cazul în care:

 • acuratețea lor este contestată, pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora;
 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță;
 • prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse;
 • v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare.

Putem continua să folosim datele Dvs. cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare dacă avem consimțământul Dvs., sau pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță sau pentru a proteja drepturile Traditional Plus SRL sau ale altei persoane fizice sau juridice.

7.5. Portabilitatea datelor
Ne puteți cere să vă furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca acesta să fie portat direct către un alt operator de date, cu condiția ca prelucrarea să se bazeze pe consimțământul Dvs. sau pe încheierea sau executarea unui contract cu dvs. și să se facă prin mijloace automate, precum și ca portarea să fie posibilă tehnic.

7.6. Opoziția
Vă puteți opune prelucrării datelor Dvs. în orice moment dacă considerați că drepturile și libertățile Dvs. fundamentale prevalează față de interesul nostru comercial legitim.

7.7. Decizii automate
Puteți cere să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată atunci când decizia respectivă:

 • produce efecte juridice cu privire la Dvs.;
 • vă afectează în alt mod similar și într-o măsură semnificativă.

Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării automate a deciziilor:

 • ne este necesară pentru a încheia sau a derula un contract cu Dvs.;
 • este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile Dvs.;
 • se bazează pe consimțământul Dvs. explicit.

7.8. Plângeri
Aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu privire la prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal, dar vă recomandăm să ne contactați în prealabil și vă asigurăm că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.

Pentru a vă putea exercita drepturile raportat, ne puteți contacta prin email la remusl1971@gmail.com. Promitem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maxim 30 de zile, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să răspundem în termen de maxim 60 de zile, cu informarea dumneavoastră în mod corespunzător.

 

8. Modificări la această Politică

Traditional Plus SRL își rezervă dreptul de a aduce modificări la această Politică de confidențialitate în orice moment prin notificarea Utilizatorilor săi pe această pagină și, eventual, pe acest site și / sau - în măsura posibilităților din punct de vedere tehnic și legal - trimiterea unei notificări către utilizatori prin intermediul oricăror informații de contact la dispoziția noastră. Se recomandă insistent să verificați frecvent această pagină, referindu-vă la data ultimei modificări listate sub titlu.

 

9. Contact

Suntem întotdeauna deschiși să aflăm opiniile dumneavoastră și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs. Dacă aveți întrebări privind conținutul acestui document sau doriți să vă exercitați drepturile, nu ezitați să ne contactați:

Traditional Plus SRL
Str. Principla nr. 203, sat Berindu, jud Cluj.
Tel: +40 721 291 389 , Email: remusl1971@gmail.com

Acest site web folosește cookie-uri pentru a vă asigura că aveți cea mai bună experiență pe site-ul nostru. Continuând să navighezi pe site, ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Află mai multe

Am înțeles